Sowsnek golegi

Hanow golegi

rain (liesplek: rains)

  1. glaw

Verb golegi

rain

  1. gul glaw